Magyari Enikő

tudományos tanácsadó

Munkahely: ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Levelezési cím: ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Telefon: +36-1-372-2500/8723
Fax: +36-1-381-2130
Email: emagyari(at)caesar(dot)elte(dot)hu
Weboldal: http://sites.google.com/site/enikomagyaripollen/Home

Fő kutatási téma
Kvarter paleobotanika, paleoökológia
Negyedidőszaki klímakutatás
Késő-glaciális és holocén pollenmonitorozási program
Holocén pollenvizsgálatok

Tudományos fokozatok

2002 PhD, Debreceni Egyetem
értekezés címe: A Kárpát-medence keleti területeinek késő negyedidőszaki vegetációváltozásai a klimatikus és emberi hatások tükrében

2017 az MTA doktora
értekezés címe: A Kárpát-medence és DK-Európa késő pleniglaciális és holocén vegetációfejlődése különös tekintett el a gyors felmelegedési és lehűlési hullámokra mutatott vegetációs válaszokra

Végzettség
1997 biológus/ökológus – angol szakfordító, Debreceni Egyetem

Munkahelyek

2017 – tudományos főmunkatárs, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
2017 – tudományos tanácsadó, MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport
2007 – tudományos főmunkatárs, MTA-MTM Paleontológiai Kutatócsoport (2012-től MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport)
2004 – 2006 Marie Curie posztdoktor, Durham-i Egyetem (UK), Régészeti Tanszék és Biológiai Intézet
2003 – 2004 OTKA posztdoktor, Magyar Természettudományi Múzeum
2002 – 2003 tudományos munkatárs, Newcastle-i Egyetem (UK), Földrajz Tanszék
2001 – 2003 muzeológus-paleobotanikus, Mátra Múzeum, Gyöngyös
2000 – 2001 tanársegéd, Debreceni Egyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék
1997 – 2000 nappali tagozatos PhD ösztöndíjas, Debreceni Egyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék

 

Kutatási projektek

2016 – GINOP-2.3.3-15-2016-00029 A jégkorszaki nagyemlősfauna tagjainak kihalási időpontjai a Kárpát-medencében az őskörnyezet és paleoklíma változásainak tükrében (Recens és paleo-környezetgeokémiai kutatás-fejlesztési irányok megerősítése)

2016 – GINOP-2.3.2-15-2016-00019 Klíma és tájhasználat múltbéli változásai, és hatásuk a közösségekre (Ökoszisztémák fenntartható működtetése – felfedezésekkel a klímaváltozás, a tájhasználat és az inváziók hatásának mérsékléséért)

2009 – PROLONG projekt. Az OTKA támogatásával (NF 101362) a Kelet-Alföld és a Déli-Kárpátok későglaciális és holocén vegetációjának és őskörnyezeti változásainak részletesebb megismerését célzó kutatást vezetem. A kutatómunka keretében a kelet-alföldi Kokadi-láp, valamint a Retyezát Gales-, Brazi- és Bukura-tavainak makrofosszíliákban bővelkedő üledékszelvényein végzek pollen analitika és növényi makrofosszília vizsgálatokat.

2008 – 2012 OTKA PD73234 project. High-resolution multi-proxy analysis of lateglacial and Holocene environment and climate in the Carpathian Region: vegetation response to early Holocene warming in mountain and lowland environments.

2007 – 2009 CARPENVCHANGE projekt. A Marie Curie Reintegációs Ösztöndíj és az OTKA PD73234 pályázatok támogatásával a Déli-Kárpátok Retyezát-hegységének gleccsertavi üledékein multi-proxi őskörnyezeti kutatásokat vezetek, melyek célja a késő-glaciális és kora-holocén gyors felmelegedési hullámokra adott ökoszisztéma válaszreakciók tanulmányozása növényi makrofosszília, diatóma, Cladocera, Chironomida és fosszilis DNS vizsgálatokkal.

2004 – 2007 MEIFT-CT-2003-500501 (2004-2007, Marie Curie Postdoctoral Fellowship). Climatic and anthropogenic drivers in the Holocene vegetation development of two large European river basins: the Maritsa valley in Bulgaria & NW Turkey and the Tisza valley in E Hungary.

2003 – 2005 Brit-magyar kormányközi együttműködés keretében magyarországi és erdélyi tőzegmohalápok paleohidrológiai rekonstrukcióján dolgoztam. A projekt keretében fosszilis házas amőba közösségeket vizsgáltunk tőzegszelvényekben. Pollen és humifikáció vizsgálatokkal kiegészítve a kutatás célja a holocén hidrológiai változások rekonstrukciója volt.

2002 – 2007 Az Európai Unió támogatásával Marie Curie posztdoktorként Tiszagyulaháza térségében angol-magyar régészeti és őskörnyezeti projekt keretében holocén pollen vizsgálatokat végeztem. 2002-ben Bulgáriában és Törökország ÉNY-i határvidékén őskori telepek (tellek) közelében feltöltődött tavakon végeztünk sekélyfúrásokat. Az üledékek komplex paleoökológiai vizsgálatával arra kerestük a választ, miként alakította át a természetes növénytakarót a neolitikum és bronzkor idején az emberi populációk megtelepedése.

2002 – 2003 Newcastle-i Egyetem, Földrajz Tanszék: a dél-skóciai Milfield-medence alluviális üledékeinek pollen analízise. Az őskörnyezeti vizsgálatok célkitűzése a térség holocén vegetációfejlődésének rekonstrukciója, különös tekintettel a neolit időszakban a területen élő népcsoportok termelő gazdálkodására és a természetes erdőtársulásokra gyakorolt hatására.

2002 – 2003 Finn-magyar kormányközi tudományos együttműködési program keretében pollencsapdákat telepítettünk az ország 15 pontján, a Kárpát-medence természetközeli erdőtársulásaiban. Ezzel Magyarország bekapcsolódott az Európai Pollen Monitorozási Programba, melynek célkitűzése, hogy a lápi üledékeken végzett késő-glaciális és holocén pollenvizsgálatokhoz a fosszilis pollenegyüttesek egzakt interpretációját lehetővé tévő analóg szituációkat találjon, illetve a fafajok pollentermelésének vizsgálatával lehetővé tegye a vegetáció-pollenspektrum összefüggéseinek tisztázását. A 2002-ben elkezdett pollenmonitorozási program terveink szerint 10 éven keresztül zajlik majd.

Hazai és nemzetközi elnyert pályázatok
2012 – 2016 OTKA NF Kutatási ösztöndíj Pályázat NF 101362
2010 – 2012 OTKA Nemzetközi Kiegészítő Pályázat IN 79869
2009 – 2012 OTKA PD Kutatási Ösztöndíj PD 73234
2007 – 2008 EU, Marie Curie Reintegration Grant, MC-ER-041088
2004 – 2006 EU, Marie Curie Postdoctoral Fellowship, MEIFT-CT-2003-500501
2003 – 2004 OTKA Posztdoktori Ösztöndíj, OTKA D45947
2002 – 2004 Oktatási Minisztérium, Brit-Magyar Kétoldalú Kormányközi Tét Együttműködés, GB 46/01
2001 – 2002 MÖB, Finn-Magyar Kormányközi Együttműködés, FIN 09-01

Ösztöndíjak
2007 Bolyai Kutatási Ösztöndíj (a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíja)
1995 Köztársasági Ösztöndíj

Oktatói tevékenység
Alkalmazott paleoökológia (ELTE Msc kurzus, Őslénytani tanszék, kvarter paleoökológia és klímaváltozás, 3x2 óra kurzusonként)
Környezetrégészet (ELTE Régészettudományi Intézet Msc kurzus, archeobotanika, őskörnyezettan, radiokarbon kormeghatározás, 4x2 óra kurzusonként)

Oktatási segédanyagok
 

A Kárpát medence holocén vegetációtörténete

Gyors klímaváltozások a holocénben

Pollen analizis alkalmazása a régészetben

 

Tudományos közéleti tevékenység
2008 – Magyar INQUA Bizottság tagja
2002 – MTA Palaeontológiai Bizottság tagja
1997 – Magyarhoni Földtani Társulat tagja
1996 – Quaternary Research Association tagja

Elismerések, díjak
2011 Bolyai-díj, adományozó: MTA
2010 Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díja, adományozó: MTA
2009 Zólyomi Bálint-díj, adományozó: MTA
2002 Ifjú Kutató Tudományos Díj, adományozó: MTA Miskolci Területi Bizottsága
2002 Szádeczky-Kardoss Elemér-díj I. fokozat, adományozó: Magyar Tudományos Akadémia
1998 Legjobb előadás díja (3. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Tihany), adományozó: Magyarhoni Földtani Társulat, Őslénytani–Rétegtani Szakosztály
1998 Debreceni Universitas Alapítvány díja, adományozó: Debreceni Egyetem
1995 Pro Regione Alapítvány díja, adományozó: Debreceni Egyetem
1995 Leidenforst Gyula Alapítvány díja, adományozó: Debreceni Egyetem

Tanulmányutak
2010 (1 hét) University of Cologne, Department of Geology
tevékenység, téma: meghívott szeminárium tartása a Kárpáti Régió későglaciális és holocén őskörnyezeti változásairól
2000 (3 hónap) University of Newcastle, School of Geography, támogató: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
tevékenység, téma: Tiszagyulaháza-Sarló-hát holtmeder üledékének pollenanalitikai vizsgálata
1999 (3 hónap) University of Oulu, Department of Geology, támogató: Magyar Ösztöndíj Bizottság
tevékenység, téma: Csarodai Báb-tava, pollenanalitikai és üledékrétegtani vizsgálat, geológiai és botanikai tanulmányút É-Finnországban
1997 (3 hónap) University of Cambridge, Godwin Laboratory, támogató: Corpus Christi Fellowship
tevékenység, téma: Keleméri Nagymohos-láp, pollenanalitikai és üledékrétegtani vizsgálat
1996 (5 hónap) University of Cambridge, Department of Botany, támogató: Corpus Christi Fellowship
tevékenység, téma: Kardoskúti Fehér-tó, pollenanalitikai vizsgálata